U Imperiálu 10, 360 01 Karlovy Vary
+ 420 353 206 646 sllkv@email.cz

Přihláška

SDRUŽENÍ LÉČEBNÝCH LÁZNÍ V KARLOVÝCH VARECH

P Ř I H L Á Š K A    Č L E N A

Prohlašuji, že souhlasím se Stanovami Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech

a přihlašuji se za člena Sdružení.

a) právnická osoba:

přesný název  :                                                                                                   

sídlo:……………………………… adresa: ………………………………………………………..

IČO: ……………………… DIČ:……………………………. 

statutární zástupce nebo ředitel: ……………………………………………………

odborný zástupce pro lékařskou péči: …………………………………………………..

zástupce pověřený pro styk se Sdružením: …………………………………

telefon:                               fax:                             e- mail: ________________

b) provozní jednotka působící v Karlových Varech, přihlášená k členství (nevyplňuje se, stává-li se členem právnická osoba jako celek):

přesný název: ……………………………………………………………………

adresa: ……………………………………………………………………………

pověřený zástupce pro styk se Sdružením:………………………………………

telefon:                                fax:                             e-mail: __________________

Stručně předmět činnosti člena Sdružení:

                                                                                                                                                                                                                                                                                        ____________________ 

Celkový počet lůžek člena Sdružení (průměrný  v roce vstupu  do Sdružení): _________

Adresy pro zasílání pošty:

e-mail (pozvánky, zápisy z členských schůzí a  jiná korespondence – možno uvést i více adres): …………………………………………………………………………………………………

poštou (např. faktury za členské příspěvky): …………………………………………………

 

V …………… dne: ………………              ……………………………………………………

podpis statutárního zástupce práv. osoby a razítko

 

Přílohy: Kopie Výpisu z Obchodního rejstříku právnické osoby
Kopie Rozhodnutí Krajského úřadu o registraci nestátního zdravotnického zařízení v oboru lázeňské léčebné rehabilitační péče.

Adresa: Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech, U Imperiálu 10, Karlovy Vary 1, PSČ 360 01. TEL.a FAX: 353206646, e-mail: sllkv@email.cz  IČ  49754858   www.sllkv.cz   Zájmové sdružení právnických osob provozujících léčebná a jiná lázeňská zařízení v K. Varech,  založené podle § 20 f) až 20j) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Sdružení je zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl L, vložka 6967.