U Imperiálu 10, 360 01 Karlovy Vary
+ 420 353 206 646 sllkv@email.cz

Zprávy o léčebném lázeňství a návštěvnosti K. Varů 1994-2014

Po privatizaci lázní na počátku devadesátých let minulého století vzniklo v Karlových Varech více než 30 samostatných subjektů provozujících nestátní lázeňská zařízení. Souhrnné údaje za Karlovy Vary o počtech pacientů, ošetřovacích dnů, pracovnících a další, nebyly k dispozici. V roce 1994 vzniklo Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech, do kterého se postupně dobrovolně přihlásila většina provozovatelů lázeňských ubytovacích zařízení. V roce 1995 Sdružení vydalo první Zprávu o léčebném lázeňství v Karlových Varech za rok 1994 a ve vydávání pokračovalo až do roku 2014.

Z počátku byly statistické a další údaje do Zprávy poskytovány přímo členy Sdružení, dále byly čerpány od městské informační kanceláře KUR-INFO, od Okresního oddělení Českého statistického úřadu a od Regionálního odboru Ústavu zdravotnických informací a statistiky, které působily v K. Varech. Údaje se týkaly hlavně pacientů a ostatních návštěvníků města a částečně i počtu pracovníků v lázeňství, později též ekonomických ukazatelů činnosti lázeňských subjektů.

Možnost získání objektivních dat o lázeňství a cestovním ruchu v Karlových Varech se postupně vyvíjela na základě organizačních změn u zpracovatelů výkazů (ÚZIS, ČSÚ, Infocentrum). Např. Infocentrum až do roku 2012 zjišťovalo počty hostů v karlovarských ubytovacích zařízeních přímým dotazováním v lázeňských léčebnách a hotelech. Upustilo od této neoficiální formy zpracování dat, až když se podařilo od ČSÚ získávat statistické údaje o hostech v ubytovacích zařízeních za Karlovy Vary. Sdružení se podařilo sjednat s ÚZIS Praha, který zpracovává výkazy z lázeňských zařízení v úhrnu za Českou republiku a za jednotlivé kraje, aby pro roční zprávy Sdružení zpracovával i sumáře za samotné Karlovy Vary. Od roku 2011 Sdružení vydávalo každým rokem Zprávu o léčebném lázeňství a návštěvnosti ubytovacích zařízení v Karlových Varech, založenou na údajích ÚZIS Praha a ČSÚ Praha.

ÚZIS zpracovává data týkající se pacientů a ošetřovacích dnů v podrobném členění podle plátců (pojištěnci, domácí samoplátci, cizinci), zvlášť za dospělé, dorost a děti a podle indikací lázeňské léčebné péče. Sleduje také počty lůžek a výkony z hlediska pacientům poskytovaných lázeňských procedur. Sumarizuje také výkazy o pracovnících a jejich kategoriích, mzdách a ekonomice lázeňských zařízení.

ČSÚ ve statistice cestovního ruchu sleduje hosty v hromadných ubytovacích zařízeních, samostatně pak hosty v lázeňských ubytovacích zařízeních a počty přenocování, vše v členění podle zemí původu hostů a kategorií ubytovacích zařízení. Zde je nutno upozornit na to, že absolutní hodnoty, vyjadřující počty hostů a přenocování v lázeňských zařízeních, vykazované ČSÚ, jsou v porovnání s údaji ÚZIS podstatně vyšší. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že ÚZIS sleduje pouze počty léčících se pacientů, kdežto ČSÚ do statistiky týkající se lázeňských zařízení, zahrnuje všechny zde ubytované osoby, tj. i hotelové hosty, kteří se v lázeňském zařízení pouze ubytují, aniž by se účastnili lázeňského léčení. ČSÚ také sleduje širší okruh předkladatelů výkazů než ÚZIS. K jakým rozdílům dochází názorně vyplývá z přiložené tabulky s daty ČSÚ a ÚZIS za Karlovy Vary za roky 2012 – 2014.

Zprávy Sdružení, postupně obsahující údaje za roky 1994 – 2013, kromě členů Sdružení, dostávali též představitelé města a kraje a další adresáti. K dispozici jsou např. ve Státním oblastním archivu v Karlových Varech, v balneologické části Krajské knihovny Karlovy Vary a v Balneologickém institutu Karlovy Vary.

ČSÚ za rok 2014 poskytl údaje jako v předchozích letech. Zpracovány jsou v samostatné Zprávě o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních (včetně lázeňských) v Karlových Varech za rok 2014 v textu, tabulkách a grafech jako obvykle.

ÚZIS Praha od roku 2014 zavedl nový elektronický systém pro rezortní statistická zjišťování, při čemž poskytovatelé zdravotní péče se museli registrovat do systému eREG, ve kterém jsou nově provozovány registry Národního zdravotnického informačního systému. Vzhledem k potížím bylo dodatečně ještě zvoleno náhradní řešení zasíláním formulářů na e-mailové adresy zařízení a povinnost odevzdat výkazy za rok 2014 byla posunuta až na 1. 5. 2015. Přesto se nepodařilo výkazy získat od všech povinných subjektů, konkrétně výkaz o lázeňské péči za rok 2014 z 30 sledovaných lázeňských zařízení v K. Varech, předložilo pouze 21, ačkoliv za rok 2013 (v písemné formě) bylo předloženo 28 těchto výkazů. Výkaz za rok 2014 nepředložila většinou jen menší lázeňská zařízení, která podstatně neovlivňují celkový počet pacientů a ošetřovacích dnů v Karlových Varech a porovnatelnost s předchozím rokem.

Pro zachování kontinuity, při vědomí, že není zahrnuta část lázeňských zařízení, byla dodatečně zpracována samostatná Zpráva o lázeňské léčebně rehabilitační péči za rok 2014 poskytované pacientům v Karlových Varech, založená na údajích ÚZIS, poskytnutých v červenci 2015. Údaje za Českou republiku ÚZIS zveřejnil až 19. 8. 2015. Ve Zprávě o lázeňské rehabilitační péči 2014 uvedl, že údaje jsou informativní, protože výkazy odevzdalo jen 61 z 82 registrovaných poskytovatelů lázeňské léčebné rehabilitační péče v ČR.

Zprávy o lázeňské péči a návštěvnosti Karlových Varů, vydávané 20 let v papírové podobě, nebudou nadále předávány členům Sdružení a dalším příjemcům v tomto tvaru, ale budou v samostatných částech zveřejněny v rubrice Informace na webových stránkách Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech (www.sllkv.cz).

ÚZIS zpracovává výkazy o lázeňské péči jednou za rok. ČSÚ vydává informace o návštěvnosti čtvrtletně, takže je možno publikovat i dílčí zprávy v průběhu roku.

Červenec 2015, Ing. F. Mikeš

Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech, U Imperiálu 10, Karlovy Vary 1

E-mail: sllkv@email.cz,      www.sllkv.cz      telefon: 353 206 646