U Imperiálu 10, 360 01 Karlovy Vary
+ 420 353 206 646 sllkv@email.cz

Cena Sdružení

 

STATUT udělování „Ceny Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech“ (dále jen Cena Sdružení).

Článek I – Obecná ustanovení o udělování Ceny Sdružení.

 1. Cena Sdružení se uděluje jako morální ocenění významného přínosu pro rozvoj lázeňství v Karlových Varech.
 1. Cena Sdružení je udělována za přínosné vědecké práce v oboru balneologie, za odborné zpracování a publikaci poznatků o působení lázeňské léčebně rehabilitační péče na zdravotní stav, za zavádění nových úspěšných léčebných postupů, zejména s využitím karlovarské vřídelní vody a dalších přírodních léčivých zdrojů, za zásluhy v oblasti geologie a jímání termálních pramenů, za zpracování marketinkových studií se zaměřením na získávání lázeňských hostů, za mimořádnou propagaci Karlových Varů jako významného lázeňského místa, za realizaci významných investičních a modernizačních akcí zaměřených na poskytování lázeňské péče, za mimořádné zásluhy o rozvoj infrastruktury v lázeňském území města.
 1. Cena Sdružení se uděluje jednotlivci, kolektivu nebo organizaci jednou za rok, zpravidla u příležitosti zahájení lázeňské sezóny. Cena Sdružení může být udělena též in memoriam.
 1. Vyznamenanému se předává diplom o udělení Ceny Sdružení, na němž je uvedeno, že vyznamenaný je „Nositelem Ceny Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech za rok …“. Při udělení Ceny in memoriam obdrží zástupce vyznamenaného listinu, na níž je uvedeno, že Cena Sdružení byla vyznamenanému udělena in memoriam. Žijícímu vyznamenanému jednotlivci se poskytuje k ocenění věcný nebo peněžní dar v hodnotě schválené členskou schůzí.
 1. Cena Sdružení může být udělena i opakovaně, nejdříve po 7 letech od předchozího

udělení Ceny Sdružení.

Článek II – Návrhy na udělení Ceny Sdružení.

 Cena Sdružení je udělována na základě písemného návrhu s podrobným zdůvodněním a s přihlédnutím k míře zásluh navrhovaného.

 1. Návrhy na udělení Ceny Sdružení mohou výboru Sdružení předkládat členové Sdružení,

jakož i jiné osoby nebo instituce v termínu, který bude každým rokem vyhlášen.

Vlastní návrh na udělení Ceny Sdružení může podat též výbor Sdružení.

 1. S návrhem na udělení Ceny Sdružení musí vyjádřit souhlas navrhovaný. V případě

návrhu na udělení Ceny Sdružení in memoriam musí s návrhem vyjádřit souhlas

pozůstalý manžel – manželka, případně dospělé děti osoby navrhované k ocenění. Dále

musí spolupracovat při zpracování zdůvodnění ocenění a zavázat se k převzetí Diplomu

při slavnostním předávání Ceny Sdružení.

Článek III – Rozhodnutí o udělení Ceny Sdružení, její předání a vyhlášení.

 1. Výbor Sdružení zhodnotí podané návrhy na udělení Ceny Sdružení. Členské

schůzi předloží návrhy se zdůvodněním v pořadí, v jakém je doporučuje ke schválení.

Členské schůzi výbor Sdružení předloží se zdůvodněním i ostatní podané návrhy, které

nedoporučuje ke schválení.

 1. Udělení Ceny Sdružení schvaluje členská schůze. V jednom roce mohou být uděleny

maximálně 2 Ceny Sdružení, z toho minimálně jedna žijící osobě nebo organizaci.

     3.Cenu Sdružení předá vyznamenané osobě, nebo zástupci vyznamenaného in

memoriam, a představiteli vyznamenaného kolektivu nebo organizace, předseda

Sdružení při slavnostní příležitosti v rámci akcí pořádaných k zahájení lázeňské sezóny

v Karlových Varech.

 1. Udělení Ceny Sdružení bude zveřejněno v místním tisku.
 1. Pokud členská schůze žádný návrh neschválí, nebude Cena Sdružení v daném roce

udělena.

Článek IV – Odnětí Ceny Sdružení.
1.
 Na návrh výboru Sdružení prohlásí členská schůze Diplom o udělení Ceny Sdružení za

neplatný, jestliže by dodatečně vyšly najevo skutečnosti, na základě kterých by

k udělení Ceny Sdružení nedošlo.

 1. Nositeli Ceny Sdružení musí být zahájení řízení o odnětí Ceny Sdružení oznámeno a

musí mít možnost se k důvodům vyjádřit.

Článek V – Účinnost Statutu.

 1. Tento Statut Ceny Sdružení nabývá účinnosti po schválení členskou schůzí. Zároveň se ruší platnost Statutu Ceny Sdružení, schváleného 24. 2. 2004.
 1. Statut Ceny Sdružení schválila členská schůze dne 20. ledna 2016.

Předseda                                                                                           Tajemník

Ing. Wolfgang Háma                                                                        Ing. František Mikeš