U Imperiálu 10, 360 01 Karlovy Vary
+ 420 353 206 646 sllkv@email.cz

Stanovy sdružení

Obsah:

 1. Založení
 2. Název a sídlo, právní forma a IČ
 3. Předmět činnosti
 4. Majetek
 5. Členské příspěvky
 6. Vznik a zánik členství
 7. Práva a povinnosti členů
 8. Orgány Sdružení
 9. Změny Stanov, zrušení Sdružení a rozdělení likvidačního zůstatku
 10. Závěrečná ustanovení

Karlovy Vary, 2015

STANOVY

Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech

 1. Založení

1.1. Účelem založení a činnosti Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech (dále jen Sdružení) je     spolupráce při prosazování zájmů v oblasti lázeňství. Členství ve Sdružení je dobrovolné. Za členy se mohou přihlásit právnické osoby působící v Karlových Varech v lázeňství v širším slova smyslu, a chtějí se společně podílet na rozvoji léčebného lázeňství a jeho propagaci.

1.2. Sdružení bylo založeno 2. 6. 1994 na základě zakladatelské smlouvy zakládajících členů jako zájmové sdružení právnických osob podle § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1.3. Sdružení bylo zapsáno do Registru sdružení právnických osob u Okresního úřadu v Karlových Varech pod evidenčním číslem 1/1994 dne 8. 6. 1994. Od roku 2008 bylo Sdružení registrováno u Krajského úřadu Karlovarského kraje pod ev. č. 15/1994. Od 1. 1. 2014 je Sdružení zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl L, vložka 6967.

 1. Název a sídlo, právní forma a IČ

2.1. Název Sdružení zní:  Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech

2.2. Sídlo Sdružení:  U Imperiálu 1290/10, Karlovy Vary, PSČ 360 01

2.3. Právní forma:  Zájmové sdružení právnických osob

2.4. Identifikační číslo:  497 54 858

 1. Předmět činnosti

3.1. Posláním Sdružení je podpora rozvoje lázeňské léčebně rehabilitační péče, ochrana a prosazování specifických společných zájmů členů, jakož i individuálních zájmů členů, pokud nejsou v rozporu se společnými zájmy.

3.2. Předmětem činnosti Sdružení je následující soubor dílčích činností:

3.2.1. Hájí oprávněné zájmy svých členů ve styku se zastupitelskými orgány a státními orgány.

3.2.2. Hájí a prosazuje zájmy léčebného lázeňství v místě působení a v širším rámci buď přímo nebo prostřednictvím a ve spolupráci s dalšími orgány a společnostmi předkládáním návrhů nebo připomínek k obecním vyhláškám a k legislativním normám vztahujícím se k lázeňství a zájmům členů.

3.2.3. Napomáhá podle svých možností rozvoji znalostí a rozšiřování informací o nových medicínských, technických a ekonomických poznatcích, metodách a předpisech týkajících se lázeňství.

3.2.4. Podporuje podle svých množností akce propagující lázeňství, vzdělávací akce a publikační činnost v oboru lázeňství.

3.2.5. Přijímá programová prohlášení k zaměření činnosti a vydává stanoviska ke konkrétním otázkám.

3.2.6. Spolupracuje s profesními svazy a odbornými spolky působícími v lázeňství a cestovním ruchu.

 1. Majetek

4.1 Sdružení získává majetek z členských příspěvků. Dalším zdrojem mohou být dary právnických nebo fyzických osob.

4.2 Z vlastního majetku Sdružení hradí náklady na svou činnost a jiné výdaje.

4.3 Sdružení je oprávněno se zavazovat do výše svého majetku. Sdružení neodpovídá za závazky členů a členové neručí za závazky Sdružení.

4.4Účetnictví a evidence majetku Sdružení jsou vedeny v souladu s obecně platnými právními předpisy a normami platnými pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

5 .Členské příspěvky

5.1 Členský příspěvek se u členů stanoví podle počtu lůžek představujících jejich celkovou ubytovací kapacitu. Členům, kteří v kalendářním roce vykazují méně než 50 lůžek, anebo jejich hlavní náplň činnosti není spojena s ubytováním, se stanoví členský příspěvek jako za 50 lůžek.

5.2 Výši členského příspěvku na kalendářní rok za jedno lůžko a lhůtu splatnosti stanoví členská schůze při schvalování ročního rozpočtu Sdružení.

5.3 Členové, kteří se stanou členy Sdružení v průběhu roku, hradí alikvotní část ročního příspěvku. V případě ukončení členství před koncem období, na které byl zaplacen členský příspěvek, se takto vzniklý přeplatek nevrací.

5.4Členská schůze může stanovit výjimky z placení členských příspěvků (např. formou kompenzací poskytnutých služeb nutných pro činnost Sdružení a jeho sekretariátu), nebo na základě žádosti člena v jiných, zřetele hodných, případech.

 1. Vznik a zánik členství

6.1 Členem Sdružení může být každá právnická osoba se sídlem nebo stálou organizační jednotkou v Karlových Varech, která má jako předmět činnosti lůžkovou nebo ambulantní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, anebo její činnost má vztah k lázeňství, např. péči o přírodní léčivé zdroje, vzdělávání v oblasti balneologie, působení v oboru gastroenterologie a jiné.

6.2 Právnická osoba, která má v Karlových Varech více organizačních jednotek, může tyto jednotky přihlásit k samostatnému členství ve Sdružení. Tyto jednotky přijetím za člena mají stejná práva a povinnosti jako členové – právnické osoby.

6.3 Přijímaný člen musí písemně prohlásit, že přistupuje ke Stanovám Sdružení.

6.4 Členství ve Sdružení je dobrovolné. U zakládajících členů vzniklo dnem registrace Sdružení. U ostatních členů je založeno na základě písemné přihlášky.

6.5 Členství vzniká dnem rozhodnutí členské schůze o přijetí nového člena. Výbor Sdružení před předložením přihlášky členské schůzi, anebo členská schůze před rozhodnutím, si může vyžádat doplnění přihlášky o další informace.

6.6 Člen je oprávněn ze Sdružení vystoupit písemným oznámením. Členství bude ukončeno k poslednímu dni měsíce, ve kterém členská schůze vzala žádost o ukončení členství na vědomí.

6.7 Ukončení členství je automatické při zániku právnické osoby nebo organizační jednotky, která je členem, bez nástupce, nebo při zániku oprávnění k předmětu činnosti, na jehož základě byl člen přijat. Důvody pro zánik členství je člen povinen Sdružení neprodleně písemně oznámit.

6.8 Vystupující člen nemá nárok na majetkové vypořádání, kromě vrácení majetku, který do Sdružení vložil nad rámec členských příspěvků.

6.9 Pokud člen ani po upozornění nezaplatí do stanoveného termínu členský příspěvek Sdružení, může být jeho členství zrušeno rozhodnutím členské schůze. Opětovné přijetí je možné pouze po zaplacení členských příspěvků.

6.10. Členská schůze může rozhodnout, po předchozím upozornění člena, o ukončení členství i z  jiných závažných důvodů.

 1. Práva a povinnosti členů

7.1 Členové ve vztahu ke Sdružení jednají prostřednictvím svých statutárních zástupců, písemně zmocněných osob a zástupců vyslaných na členskou schůzi.

7.2 Člen má právo účastnit se členské schůze Sdružení s hlasovacím právem, přičemž každý člen má jeden hlas.

7.3 Člen má právo obracet se na členskou schůzi nebo výbor Sdružení s náměty na činnost a s problémy týkajícími se lázeňství a předmětu činnosti Sdružení.

7.4 Člen má právo podávat návrhy na zvolení do výboru a kontrolní komise, vyžadovat informace o činnosti orgánů Sdružení a dostávat zápisy a usnesení z jednání členských schůzí.

7.5 Člen je povinen dodržovat Stanovy, usnesení členských schůzí a platit ve stanoveném termínu členské příspěvky.

7.6 V rozsahu schváleném členskou schůzí je člen povinen poskytovat informace o své činnosti potřebné pro činnost Sdružení, např. změny ve složení statutárních zástupců a funkcionářů pověřených k zastupování při jednání Sdružení, počty lůžek pro stanovení členského příspěvku.

7.7 Člen je povinen hájit zájmy Sdružení a dbát o dobré jméno léčebného lázeňství.

 1. Orgány Sdružení

8.1 Orgány Sdružení jsou:

 1. Členská schůze
 2. Výbor
 3. Kontrolní komise
 4. Pracovní a odborné komise

8.2. Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem Sdružení. Projednává a rozhoduje zejména:

8.2.1. Schvaluje Stanovy Sdružení a jejich změny.

8.2.2. Volí Výbor Sdružení a Kontrolní komisi Sdružení na funkční období 2 roky, přičemž je možná opakovaná volba. V průběhu volebního období může odvolat zvolené členy výboru a kontrolní komise a zvolit jiné na uvolněná místa odvoláním nebo vzdáním se funkce.

8.2.3. Schvaluje rozpočet Sdružení na kalendářní rok a jeho změny a zprávu o hospodaření za minulý rok.

8.2.4. Stanoví výši členského příspěvku.

8.2.5. Rozhoduje o přijetí a vyloučení člena Sdružení a bere na vědomí zrušení členství na základě oznámení člena o vystoupení ze Sdružení.

8.2.6. Rozhoduje o otázkách, které byly na program členské schůze zařazeny na základě návrhů členů Sdružení.

8.2.7. Schvaluje Plán činnosti na kalendářní rok.

8.2.8. Schvaluje Statut udělování Ceny Sdružení a udělení Ceny Sdružení.

8.2.9. Stanoví odměny pro funkcionáře Sdružení.

8.2.10. Rozhoduje o poskytnutí sponzorských příspěvků a darů.

8.2.11.Rozhoduje s konečnou platností v případě kolize zájmů členů s plánovaným postupem Sdružení.

8.2.12. Rozhoduje o zřízení a úkolech odborných pracovních komisí a jejich členech.

8.2.13. Projednává a rozhoduje další záležitosti, které si vyhradí.

8.3. Další ustanovení týkající se členské schůze:

8.3.1. S výjimkou týkající se změny Stanov a zrušení Sdružení, je členská schůze schopna se usnášet, je-li na schůzi zastoupena alespoň polovina členů. Není-li tento požadavek splněn a jde o schválení neodkladné záležitosti, svolává se do dvou týdnů nová členská schůze. Tato členská schůze je schopna se usnášet i v případě, že není splněn požadavek přítomnosti alespoň poloviny členů.  Vzájemné zastupování členů je možné pouze na základě písemné plné moci.

8.3.2. Ke schválení usnesení členské schůze je nutná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů s dále uvedenou výjimkou týkající se změny Stanov a zrušení Sdružení.

8.3.3. Jednání členské schůze řídí předseda Sdružení, v jeho nepřítomnosti některý další člen výboru.

8.3.4. Zápis z členské schůze se zasílá všem členům Sdružení.

8.3.5. Na členskou schůzi mohou být k projednávaným otázkám přizváni hosté. Hosté nemají hlasovací právo.

8.4. Výbor Sdružení má 3 členy a tvoří ho zvolení funkcionáři: předseda, místopředseda a tajemník.

Výbor Sdružení:

8.4.1. Svolává členskou schůzi podle plánu činnosti, anebo potřeby, zpravidla 1 x za 2 měsíce, připravuje její program a podklady pro jednání. Podklady pro jednání též mohou připravovat zvolené pracovní komise.

8.4.2. Plní úkoly vyplývající z rozhodnutí členské schůze.

8.4.3 Zajišťuje činnosti Sdružení, které nejsou vyhrazeny členské schůzi.

8.4.4. Členové výboru samostatně zastupují Sdružení a jednají jeho jménem v souladu s předmětem činnosti Sdružení, a o svých aktivitách v rámci výkonu funkce ve Sdružení informují členskou schůzi.

8.4.5. Odpovídá za vedení účetní a pokladní agendy Sdružení.

8.4.6. Tajemník Sdružení plní úkoly sekretariátu Sdružení a vede operativní účetní a pokladní agendu. Zajišťuje zpracování roční účetní závěrky a zprávy o hospodaření.

8.5. Kontrolní komise

8.5.1. Kontrolní komise má 2 členy volené členskou schůzí.

8.5.2. Dohlíží na finanční hospodaření Sdružení a kontroluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření.

8.5.3. Prověřuje výhrady k dodržování Stanov Sdružení a informuje členskou schůzi o svých zjištěních.

 9.Změny Stanov, zrušení Sdružení a rozdělení likvidačního zůstatku

9.1. O změně Stanov, zrušení Sdružení a rozdělení likvidačního zůstatku je členská schůze schopná se usnášet, jen jsou-li zastoupeny nejméně 3/5 členů Sdružení.

9.2. K platnosti rozhodnutí o těchto otázkách se požaduje souhlas nejméně 2/3 zastoupených členů Sdružení.

9.3. V případě zrušení Sdružení se zbývající majetek rozdělí mezi členy v poměru podle jejich podílu na členských příspěvcích v roce zrušení Sdružení.

 10.Závěrečná ustanovení

10.1. Sdružení se zřizuje na dobu neurčitou.

10.2. Účinnost Stanov je dána schválením členskou schůzí.

10.3. Tyto Stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 18. března 2015.

Ing. Wolfgang  Háma                                                                             Ing. František Mikeš

předseda                                                                                                 tajemník